Menu Close

Įsakymas

Visuomenės sveikatos stebėsena –  tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.


Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena leidžia įvertinti Alytaus miesto savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius. Analizuojant šią informaciją planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės, informuojami savivaldybės politikai bei užtikrinamas efektyvus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų savivaldybės teritorijoje įgyvendinimas.


Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-488 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-1387) „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“.


Pagrindinių stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas atliekamas taikant „šviesoforo” principą. Remiantis analizuojamų metų savivaldybių rodiklių su Lietuvos vidurkio santykinėmis reikšmėmis visos savivaldybės suskirstomos nuo geriausią situaciją atspindinčio rodiklio (žalias), vidutinę – patenkinamą situaciją (geltonas), iki blogiausią situaciją atspindinčio rodiklio (raudonas).

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS) asmens duomenys bus tvarkomi laikantis reglamento reikalavimų.

 

Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (VSSIS)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl savivalsdybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Skip to content