Menu Close

Baigiamas įgyvendinti Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projektas

Alytaus miesto savivaldybė kartu su Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru baigia įgyvendinti Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projektą.  Projektą finansavo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinis mechanizmas ir Alytaus miesto savivaldybė. Bendra projekto vertė – 196 854,00 Eur, iš jų 175771,00 Eur paramos lėšos, 21 083,08 Eur – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto metu buvo atlikti 7 Alytaus ugdymo įstaigų (Alytaus Jotvingių gimnazijos,  Piliakalnio, Vidzgirio, Panemunės, Volungės, Likiškėlių progimnazijų, mokyklos-darželio „Viltis”) sveikatos kabinetų grindų, lubų, sienų remonto, elektros instaliacijos, apšvietimo darbai. 30 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų buvo aprūpinti priemonėmis, skirtomis psichinės sveikatos problemų prevencijai ir stiprinimui: nauja literatūra (psichologinės savipagalbos knygomis vaikams ir jaunimui, teorinėmis ir metodinėmis knygomis specialistams, specializuotomis psichikos sveikatos knygelėmis ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams), moderniomis ir inovatyviomis edukacinėmis priemonėmis, žaidimais, specializuota įranga  ir kt.

Įsigijus priemones, vykdomi aktyvūs užsiėmimai vaikams ir jaunimui, akcijos  ir individualios konsultacijos psichinės sveikatos stiprinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, patyčių, nutukimo prevencijos temomis. Mokiniams, kuriems reikalinga individuali pagalba, teikiamos individualios konsultacijos ir užsiėmimai mitybos, fizinio aktyvumo, psichinės sveikatos gerinimo klausimais.

Alytaus miesto savivaldybės administracija projekto metu buvo atsakinga už projekto finansavimo sutarties administravimą, sveikatos kabinetų remonto darbų viešojo pirkimo procedūrų organizavimą, rangos darbų sutarties administravimą, metodinių priemonių viešojo pirkimo organizavimą, priemonių perdavimą sveikatos kabinetams.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras buvo atsakingas už veiklos (paslaugų), susijusios su mokinių psichinės sveikatos prevencija ir stiprinimu, organizavimą ir vykdymą; specialistų, įgysiančių gebėjimus atpažinti vaikus ir jaunuolius, patiriančius patyčias, mokymus. Partneris naudojasi visais projekto metu sukurtais rezultatais – atnaujintomis patalpomis, įsigytomis metodinėmis priemonėmis.

The project Improvement of the Quality of Health Offices‘ Services is completed

Alytus City Municipality, together with the Alytus City Municipality Public Health Bureau, has finished the implementation of the project Improvement of the Quality of Health Offices‘ Services. The project was funded by the financial mechanisms of the European Economic Area (EEA) and Norway Grants and the budget of the Alytus City Municipality. The total value of the project is EUR 196 854,00 of which EUR 175 771,00 is support from EEA funds, EUR 21 083,08 is covered by Alytus City Municipality budget. The duration of the project was 24 months.

During the project, routine repairs were carried out in 7 health offices of educational institutions in Alytus, 30 health offices in educational institutions were equipped with tools for the prevention of mental health problems and health strengthening: new literature (psychological self-help books for children and young people, theoretical and methodological books for specialists, specialized mental health books for children of preschool and junior school age), modern and innovative educational tools, games, specialized equipment (chair reducing stress and tension, sound speakers), etc.

After purchasing the tools, active activities for children and young people, promotions and individual consultations on the topics of strengthening mental health, promotion of physical activity, prevention of bullying and obesity is being carried out. Students who need individual help are being provided with individual consultations and classes on improving nutrition, physical activity and mental health.

The Administration of the Alytus City Municipality was responsible for the administration of the project funding contract, the organization of public procurement procedures for health offices repair works, the administration of the contract for repair works, the organization of the public procurement of methodological tools and the transfer of tools to health offices.

The Public Health Bureau of the Alytus City Municipality was responsible for the organization and execution of activities (services) related to the prevention and strengthening of mental health of students; training of specialists who will acquire the skills to recognize children and young people experiencing bullying. The partner is using all the results created during the project – renovated premises, acquired methodological tools.

Skip to content